Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 33 Đại Sư Huệ Năng

Búa tiều vừa ném
Tiều phủ tài phao

Lấy đá cột eo
thạch trụy yêu

Linh căn trồng lâu
Linh căn cửu thực

Từ đây nảy nhánh
Tùng thử trừu điều

Nguồn từ Tào Khê
Nguyên xuất Tào Khê

Trôi khắp đại địa
Hoành lưu đại địa

Thẳng đến bây giờ
Trực chí vu kim

Không đâu chẳng phải.
Vô xứ bất thị.

Nguồn:thuvienhoasen.org