Thạch Trụ

● Cột đá. Dùng nghĩa rằng: Với Phật pháp gia phong, chống đỡ vững chắc. Tông mônVốn các tông đều xưng là Tông môn; về sau Thiền Tông tự hào là Tông môn, còn bảo các tông khác gọi là Giáo môn, kinh Lăng Già nói:  “Phật nói tâm làm tông, vô môn làm pháp môn”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.