Sáu Thời Niệm Phật

● Ngày 3 giờ, đêm 3 giờ, cộng chung là 6 giờ; Ngày 3 giờ là: rạng mai, giữa ngày, mặt nhựt lặn.  Ðêm 3 giờ là:  Ðầu đêm, giữa đêm và cuối đêm (tức sơ dạ, trung dạ, hậu dạ): Sách Tây Vực Ký nói: “Sáu Thời hợp thành một ngày một đêm:  Ngày 3 thời, đêm 3 thời”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.