Non Khuông Lư

● Là thảo lư của ông Khuông; hoặc gọi là Lư Sơn: núi cỏ am tranh, tại tỉnh Chiết Giang, trên núi có chùa Ðông Lâm, do quan thứ sử là Hoàn Y kiến trúc, rước ngài Huệ Viễn trụ trì đó. Kế có các ẩn sĩ như: Lưu Di Dân, Lôi Thứ Tôn, và các sa môn cả hàng nghìn, kẻ Tăng người tục cùng về ở đó. Huệ Viễn tổ chức hội Bạch Liên Xã, hội viên có 123 người cả “Truy” lẫn “Tố” đồng tu: Ðối trước tượng Phật Vô Lượng Thọ, tu sáu thời niệm Phật trong mỗi ngày đêm. Huệ Viễn ở luôn trong núi một trường kỳ cấm túc suốt hơn 30 năm. Ðã hai lần được đức Di Ðà hiện thân cho thấy và ma đảnh chứng dẫn. Ðến năm hoàng hiệu Nghĩa Hi thứ 12 (Bính Thìn 416) của Ðông Tấn An Ðế (397-418), ngài Huệ Viễn tịch, thọ được 83 tuổi (“Truy” là kẻ Tăng, “Tố” người thế tục).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.