Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 5 Tôn Giả Đề Đa Ca (Dhrtaka)

Đã ngộ bổn tâm
ngộ bổn tâm

Như trời soi đêm
Như nhật chiếu dạ

Mộng sanh tử này
Thị sanh tử mộng

Ánh sáng siêu việt
Quang minh siêu việ

Pháp thầy vốn không
Sư pháp bổn vô

Tâm con chẳng có
Ngã tâm bất hữu

Như không hợp không
Như không hợp không

Lưỡi không ra miệng
Thiệt bất xuất khẩu.

Nguồn:thuvienhoasen.org