Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Giới Định Tuệ

Phàm tất cả người tu hành đều do hai việc: chán sanh, tử. Bỏ cha mẹvợ conxuất gia cầu đạophụng thờ đức Phật làm thầy. Noi theo đường tắtcủa chư Phật, chỉkinh mà thôi. Song trong kinh nói ra, duy giới, định, tuệLuận Giải Thoát nói: “Giới, định, tuệ gọi là đạo giải thoát.”
Giới là nghĩa oai nghi. Định là nghĩa chẳng loạn. Tuệ là nghĩa giác tri.

TRẦN THÁI TÔNG (1218 – 1277) – Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNHTam học – giới, địnhtuệkhông nói gì về tham công ánSự thật là Đức Phật không dạy tham công án. Thêm nữa, nhiều Thiền viện bây giờ không dạy tham công án. Nhưng Thiền là đời sống, và đời sống thì đầy khắp công án. Thực sự, bạn gặp công án ở mọi nơi và mọi thời. Đôi khi có ai gọi tên bạn, và bạn hốt nhiên thấy rằng bạn không có tên. Đôi khi bạn nhìn ngọn núi, và hốt nhiên thấy rằng bạn là ngọn núi. Đôi khi một cánh hoa rơi trước mặt bạn, và bạn hốt nhiên thấy rằng bạn đã chết. Đôi khi bạn đang đi bộ, và hốt nhiên thấy rằng từng bước thực sự là tánh không.
Bạn không cần chính thức tham công ántuy nhiêncông án đã là một phần trong đời của bạn. Công án nằm trong từng hơi thở của bạn; hãy cảm nhận như thế với toàn thân và tâm.)

Nguồn:thuvienhoasen.org