Chỉ tụng kinh, không hiểu ý nghĩa trong ấy thì có lợi ích hay không?

Đáp: Tụng kinhnghiên cứu kinh đều có lợi ích. Nghiên cứu kinhthể khai trí huệ, tụng kinhthể đắc Định