Chùa Trà Sơn – Quảng Nam (lần 2): Thư ngỏ Ấn Tống 120 bộ Phật Học Phổ Thông

Pháp Thí Hội đã nhận được thư ngỏ lần thứ 2 của Đại Đức Thích Nhuận Tường – trụ trì chùa Trà Sơn – Quảng Nam.

 

chua-tra-son-lan-2Quý Phật Tử có sở nguyện ấn tống, vui lòng xem chi tiết tại  CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KINH SÁCH CÚNG DƯỜNG CÁC CHÙA Ở VÙNG XA