Chùa Từ Thiện – Nha Trang (lần 1): Thư Ngỏ Ấn Tống Kinh Sách

chua-thu-thien-thu-ngo

Quý Phật Tử có sở nguyện ấn tống, vui lòng xem chi tiết tại  CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KINH SÁCH CÚNG DƯỜNG CÁC CHÙA Ở VÙNG XA