Có Nên Hồi Hướng Phước Đức Cho Mình?

HỎI: Tôi nghe một số người nói rằng: Khi tụng kinh, niệm Phật hay làm các việc thiện xong, nên hồi hướng công đức phước báo ấy cho tất cả chúng sinh, đặc biệt đừng có mình trong đó thì mình mới được phước. Nói như vậy có đúng không?

(XUÂN HƯƠNG, lvo38651@gmail.com

hoihuong.jpg
Sau khi tụng kinh, niệm Phật hay làm các việc thiện xong,
Phật tử chúng ta thường khấn nguyện hồi hướng, chia phước

ĐÁP: Bạn Xuân Hương thân mến!

Tôn chỉ của tu tập là lợi mình và lợi người. Sau khi tụng kinh, niệm Phật hay làm các việc thiện xong, Phật tử chúng ta thường khấn nguyện hồi hướng, chia phước. Trước, hồi hướng công đức phước báo thiện lành cho bản thân, gia đình. Kế, chia phước đến những người thân quá vãng cầu cho họ tăng phước mà nhẹ nhàng siêu thoát. Sau cùng, hồi hướng công đức phước báo ấy rộng khắp cho tất cả muôn loại chúng sinh, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Vì vậy nếu ai nói “nên hồi hướng công đức phước báo cho tất cả chúng sinh, đặc biệt đừng có mình trong đó thì mình mới được phước” là ngược với sự hồi hướng thông thường như đã nêu. Tuy nhiên xét ở một phương diện khác, nói như thế hẳn cũng có ý riêng, đại để là nhắc nhở chúng ta khi tu tập hay làm các thiện pháp không nên quá vì mình, cần vượt thoát chấp thủ tự ngã, mở lòng rộng lớn thì công đức phước báo mới vô lượng.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn