Có thể tin tưởng vào vận mạng do những thầy tướng số, đã phán đoán hay không?

Đáp: Mạng do tâm tạo, bọn thầy bói há có thể chi phối tâm ta ư? Chuyện Sa Di cứu kiến được tăng tuổi thọ là tấm gương thuở trước [đấy thôi]