Coi bói toán và tử vi đối với Phật pháp thì như thế nào?

Hỏi:
 Coi bói toán và tử vi đối với Phật pháp thì như thế nào?

Đáp: 
Linh Mục người Mỹ cũng biết việc đó là Phật cấm, mà TuPhật giáo làm việc đó, Phật cho là tà mạng thực.