Cùng Một Quan Niệm – Khác Biệt Quan Điểm

Đối với quảng đại quần chúng, Niết Bàn là một trò đùa.

Đối với bậc đã giác ngộ, Niết Bàn cũng là một trò đùa.

Cùng một quan niệm – khác biệt quan điểm. Hãy suy nghĩ về điều này…