Đá Có Giác Ngộ Không

Những tảng đá ngồi lặng yên và không cử động.

Vậy đá có giác ngộ không?