Đấm Vào Cái Bóng

Với những người mới tới, Minh Sư thường nói: “Hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.”

Với một vài người đó, về sau ngài lại nói một cách đầy ẩn ý: “Làm sao phải đợi cánh cửa mở khi mà nó chả bao giờ đóng cả?”