Dấn Thân

Mặc dù rất ưu ái đối với mọi đệ tử, Minh-Sư không thể che giấu sự yêu chuộng những người sống “ngoài đời” như những cặp vợ chồng, thương-gia, nông-dân…hơn là những người đang sống trong tu viện.

Khi được hỏi về điều nầy, ngài nói: “Tu đức được thực thi trong một tình trạng họat động thì hơn hẳn tu đức được thực thi trong tình trạng ẩn dật.”