Đãng Trí

Các đệ tử bàn cãi sôi nổi để xem công việc nào là khó khăn nhất:

  • Viết ra điều mà Chúa mạc khải là Thánh Kinh
  • Hiểu những gì Chúa đã mạc khải trong Thánh Kinh
  • Giải nghĩa cho kẻ khác về Thánh Kinh sau khi mình đã lãnh hội được.

Khi được hỏi kiến, Minh Sư trả lời: “Thầy biết được một công việc khó khăn hơn bất cứ việc nào trong ba việc kể trên.”

“Đó là gì?”

“Là cố gắng làm cho một đám ngu muội như các con nhận thức đúng thực tế.”