Đến gần kiến tánh?

Hỏi:
 Dụng công phu đến mức gần kiến tánh, nếu không gặp thiện tri thứcthể kiến tánh phải không?

Đáp:
 Phải rồi! Như ngài Lai Quả nói “công phu đến thoại đầu, không muốn kiến tánh cũng không được”. Cho nên, chỉ sợ mình không chịu đi, chứ có đi mà không đến! Có đi thì sẽ đến nơi.