Thoại Đầu

● Một câu nói do các thiền sư dạy thiền sinh tham cứu hòng ngộ được chân tâm. Đề mục quán chiếu của người tu thiền, dùng để tập trung mọi ý tưởng, sau đó tiến đến dứt sạch mọi ý tưởng. Thường thì câu thoại đầu hay công án là do vị tôn sư đưa ra để dắt dẫn đệ tử, nhưng cũng có khi thiền giả tự chọn lấy. Thiền giả khi đã tham thoại đầu thì dồn hết thân tâm vào đó, không còn bị chi phối bởi bất cứ vấn đề nào khác, cho đến khi thâu tóm được hết thảy mọi sự việc, tự thấy được chân như bản tánh. Thông thường thì thoại đầu hay các công án không mang ý nghĩa suy luận mà ngược lại còn nhắm đến việc dứt sạch mọi sự suy luận, phán xét của thiền giả. Chẳng hạn như câu thoại đầu “thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.