ĐƯỢC TÚI TIỀN VÀNG

Xưa có người nghèo đi đường, tình-cờ bắt được túi tiền vàng, mừng quá đổ ra đếm. Đếm chưa xong, người chủ của túi tiền ấy đến, người ấy phải trả lại tất cả. Trả rồi, người ấy ân-hận là bắt được không đi nhanh đi, còn ở lại đếm, thành tiếc quá!

Người đời gặp được Phật, Pháp, Tăng là ruộng phúc, không chăm tu-hành nghiệp-lành, phút-chốc đi sa vào ba đường ác, khác gì người ngu kia phải trả tiền lại cho chủ cũ mang đi, để mình hối-tiếc không kịp. việc đời như bài kệ sau đây:

Hôm nay tu sửa việc này.

Bao nhiêu việc khác chất đầy ngày mai!

Đắm say, biết khổ nào ai?

Vô-thường vụt đến bên tai chẳng tường!

Bộn-bề bao việc thế-thường,

Người quanh-quẩn vẫn trong đường quẩn-quanh.

Kìa anh tiền được rành-rành,

Vội-vàng đếm, đếm để thành tiếc không!

Việc đời chung một luật chung!