BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ MƯỜI MỘT – THỨ MƯỜI HAI

Bài tán thán thứ mười một

Đại nguyện Hoài Tây nay đã thỏa,

Hoa khai cõi Phật vạn kiếp xuân.

Chánh pháp rộng truyền, trời người lợi,

Lòng từ cứu độ, khắp muôn dân.

Cõi mộng vang hồi chuông cảnh tỉnh,

Bến mê thuyền pháp độ khách trần.

Tiên sinh công đức tày biển lớn,

Nghĩ bàn xưng tán chẳng xứng phần.

Đến nay còn đó pho sách quý,

Vui sao được khắc bản lưu hành.

Thuyết giảng độ người không ngăn ngại,

Đức lớn ẩn tàng mầu nhiệm thay.

Tâm thành bút mực đôi dòng kính,

Khói hương mờ nhạt cảm oai thần.

Nghiền ngẫm di thư thêm trí tuệ,

Sen vàng đất Phật quyết có phần.

(Nhân chỉnh sửa di cảo của Tiên sinh vừa xong, kính đề mấy vần thơ trên.)

 Cổ Ngô – Uông Phụng Chương, tự Tâm Trì

 

Bài tán thứ mười hai

Tâm đại bi vô cùng dũng mãnh,

Thuyết pháp độ người không ngăn ngại,

Như được nghe từ kim khẩu Thế Tôn,

Khiến cõi đất chấn động theo sáu cách.

Uông Đại Thân