GẤM BỌC ÁO CŨ

Xưa có người ăn trộm vào một nhà giàu lấy được ít gấm đẹp đem về bọc những áo cũ rách cùng các tài vật khác.

Những người trí giả trông thấy ai cũng cười.

Người ngu ở đời đã có tín tâm vào trong Phật pháp, tu hành pháp lành cùng nhiều công đức khác, song, vì tham lợi, phá giới cùng tất cả công đức khác, bị đời cười chê cũng thế!