Giác Ngộ

Minh Sư là người cổ võ cả kiến thức lẫn Minh Triết.

Khi được hỏi về điều đó, ngài trả lời: “Kiến thức có được bằng cách đọc sách hay lắng nghe các bài giảng thuyết.”

“Còn Minh-Triết?”

“Bằng cách đọc một quyển sách, ấy là chính bản thân mình.”

Sau khi suy nghĩ, ngài nói thêm: “Đây không phải là một công việc dễ dàng chút nào, bởi vì mỗi phút trong ngày đều phát hành một ấn bản mới về quyển sách đó!”