Giới Hạn

Người vô thần hỏi: “Có Thượng Đế không?”

Minh Sư đáp: “Chắc chắn không có loại Thượng Đế mà người đời nghĩ tưởng.”

“Ngài muốn ám chỉ ai khi đề cập tới người đời?”

“Mọi người.”