Khi Bạn Thuận Nhận Cái Trừu Tượng – Niết Bàn Lập Tức Được Chứng Ngộ Ngay

Tại sao những người tầm đạo giác ngộ, trải qua hàng bao thế k, cứ thực hiện những hành động không tự nhiên để mong nhìn thấu được nội tâm, mong đạt được trí tuệ và mong được giác ngộ?

bởi vì để hiểu được niết bàn, bạn cần phải vượt ra ngoài cái thông thường của cuộc sống hàng ngày và sự suy nghĩ dựa trên lý trí. bằng cách vượt ra ngoài cái cuộc sống hàng ngày, bạn mới thể nhập được vào một thế giới trừu tượng.

khi bạn thuận nhận cái trừu tượng – niết bàn lập tức được chứng ngộ ngay.