Khi Không Có Các Nhu Cầu – Sẽ Biết Niết Bàn Là Gì

Các nhu cầu của bạn là do tự ý bạn muốn hay không.

bởi vì chúng là một sự chọn lựa, điều này có nghĩa là bạn không bị chúng ràng buộc.

Bạn có thể thay đổi các nhu cầu của bạn nếu bạn muốn.

Khi không có các nhu cầu – sẽ biết niết bàn là gì.