Kỷ Luật

Đệ tử muốn biết loại thiền quán nào mà Minh Sư đã thực tập mỗi sáng mai ở ngoài vườn, Minh Sư nói với họ: “Khi thầy nhìn xem một cách chăm chú, thầy thấy bụi hồng nở hoa.”

Họ hỏi: “Tại sao người ta phải nhìn chăm chú để thấy bụi hồng?”

Minh Sư nói: “E rằng người ta thấy, không phải bụi hồng, mà là định kiến của họ về bụi hồng mà thôi.”