Làm nhiều việc từ thiện có trở ngại trên đường tu tập không?

Hỏi:
 Làm nhiều việc từ thiện có trở ngại trên đường tu tập không?

Đáp:
Làm việc từ thiện cho xã hội là thực hiện hạnh Bồ tát. Giới Bồ tát có hai phần: chỉ trìtác trì. Chỉ trìkhông làm thì giữ giới; tác trì là phải làm mới giữ giới, không làm là phạm.

Bồ tát giới của cư sĩ có một điều: Cư sĩ thọ Bồ tát giới mua vé xe muốn đi đến chỗ nào, nhưng giữa đường, xe ra khỏi ngoại ô thấy bên đường có người bệnh hay người bị tai nạn, mà không có ai cứu giúp. Người cư sĩ thọ giới Bồ tát thấy việc ấy phải bỏ vé xe, rồi xuống xe đưa người đó đến bệnh viện hoặc đưa đến nhà, trở lại mua vé xe khác đi tiếp. Nếu không làm như vậy là phạm, gọi là tác trì.