Minh Tâm Kiến Tánh.

Minh tâm kiến tánh

Thấy tâm tỏ tánh

Mục đích cuối cùng của người tu hành là đạt được minh tâm kiến tánh. Ðạt đến chỗ thấy tâm rõ tánh là thành Phật hay giác ngộ không còn bị phiền não nhiễm ô chi phối.

Tâm sạch làu như nước lắng trong không còn một chút bụi bẩn bám vào, như kiếng soi đã được lau chùi sạch bụi để lộ hiện mặt kiếng sáng tỏ không vật gì không soi suốt. Thử so sánh hai bài kệ ngộ pháp của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng (638-713) xem giá trị khác nhau thế nào. Cả hai đều nói về tuệ giác nhưng trình độ thấu đạt không đồng như sau:

Thân thị Bồ Ðề thọ

Tâm như minh cảnh đài

Thời thời thường phất thức

Vật sử nhạ trần ai

(Thần Tú)

Thân là cây Bồ Ðề

Tâm như đài gương sáng

Luôn luôn năng lau chùi

Làm gì có bụi bám

và:

Bồ đề bổn vô thọ

Minh cảnh diệc phi đài

Bổn lai vô nhứt vật

Hà xứ nhạ trần ai

(Huệ Năng)

Bồ đề vốn thật chẳng cây

Kiếng soi đâu dể vật dầy đài gương

a nay mọi vật tỏ tường

Bụi trần há dễ bám nương được nào!

(T.Bảo Lạc dịch)

Hành giả tu hành hạnh xả, không bám chặc vướng mắc là thấy bản tâm thanh tịnh như mặt hồ lặng trong không một gợn lăn tăn làm khuấy động trên mặt nước.

Nguồn: quangduc.com