Mộng Du

Minh Sư cởi mở khiến đệ tử bạo dạn hỏi: “Xin nói cho chúng con biết thầy đạt được điều gì khi Giác Ngộ. Thầy đã đạt tới thiên tính chưa?”

“Chưa.”

“Thầy đã trở thành một vị thánh chưa?”

“Chưa.”

“Vậy thầy đã đạt được điều gì?”

“Một người thức giác.”