Nam nữ luyến ái lẫn nhau có phải là dâm hay chăng?

Hỏi: Dâm là chuyện xấu hổ nhất trong nhân sinh quan; trong xã hội hiện thời, nam nữ luyến ái lẫn nhau có phải là dâm hay chăng? Có nên hay chăng? (Phan Chấn Bang hỏi)

          Đáp: Vợ chồng chung sống là một giềng mối lớn của con người, đó là chánh dâm, trọn chẳng trái pháp. [Luyến ái] ngoài vợ chồng ra thì gọi là tà dâm, pháp luật lẫn đạo đức đều chẳng chấp thuận.