Nếu Bạn Được Giải Thoát

Nhiều người tin tưởng rằng niết bàn là được giải thoát. tại sao bạn cần được giải thoát?

Nếu bạn được giải thoát – có chi khác biệt không?