Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?

Hỏi:

Nếu có tâm lo mất thì tâm loạn chứ đâu tịnh phải không?

Đáp:

Phải rồi, nếu có tâm lo thì không phải công phu. Ngài Đại Huệ nói: “Có sở trọng là không được”, bất cứ trọng cái gì hay trọng Phật cũng không được. Cho nên bất cứ ở chỗ nào mà có mùi vị thì không được.