Phóng Sanh Và Hộ Sanh

Người dịch: Liễu Tâm, Huỳnh Bội Linh

Lồng tiếng:Chơn Nhơn, Thái Quốc, Quốc Uy, Võ Nam Trung, Thùy Trang, Bảo Châu, Hùng Thanh

Phát hành: Diệu Pháp Âm