Nếu thật tìm không ra thầy, bạn tốt xin hỏi có thể ở nhà tu một mình không?

Hỏi:   Tu học cần phải có thầy tốt và đồng tham đạo hữu tốt.  Nếu thật tìm không ra xin hỏi có thể ở nhà tu một mình không?

Ðáp:   Thầy và bạn học có thể gặp mà không thể [tìm] cầu, đây đều là duyên phận, nếu ra sức đi tìm cũng rất khó gặp được.  Nhưng nhất định phải có ý nguyện tìm thầy tìm bạn đồng tu thì mới có thể gặp được; nếu cả ý niệm cũng không có thì sẽ không gặp.  Có tâm niệmmuốn) thì sẽ có cảm, nếu có cảm thì sẽ có ứng; nếu có cảm mà chưa có ứng là vì chúng ta có nghiệp chướng, sau khi tiêu trừ nghiệp chướng cảm ứng sẽ hiện ra.  Nếu thật không gặp được thì ở nhà tự tu cũng rất tốt.