Nghiệp Chướng

● (Karma) là hành nghiệp; chướng: ngăn che. Nghiệp Chướng là những phiền não, tham sân si,…làm cho thân, khẩu, ý tạo ra vô số tội nghiệp ngăn che chánh đạo tức là hành động chướng ngại, do thời gian trước đã phạm tội trọng, hoặc có hủy báng chánh pháp, đúc kết thành nghiệp. Các nghiệp ấy chưa tiêu trừ, nên đời nầy vướng phải các tai nạn, lận đận, lao đao mãi…, nên đời nầy vướng phải các tai nạn, lận đận lao đao mãi, còn như có quy y thọ giới thì cũng không đắc nhập Phật Pháp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.