Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?

Hỏi:

 Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?

Đáp:

 Không phải, nghi tình cũng là nhất tâm nhưng là mặt không biết, chứ không phải dùng mặt biết. Nhất tâm của các pháp khác là dùng mặt biết, còn nhất tâm tham Tổ Sư thiền là mặt không biết, cũng gọi là nhất niệm vô minh. Niệm biết thì không đến chỗ thoại đầu, niệm không biết tự động đến thoại đầu.

 – Khi có nghi tình thì đâu có biết là nhất tâm?

 – Đúng vậy, nên dễ đến thoại đầu, còn dùng cái biết thì khôngthể đến thoại đầu được.