Người chứng quả A La Hán rồi sẽ đi về đâu?

Hỏi:
Có người hỏi đức Phật: người chứng quả A La Hán rồi sẽ đi về đâu? Đức Phật đáp: ví như một đốm lửa tắt rồi sẽ đi về đâu?. Kính xin Thầy khai thị?
Đáp:
Bản tâm cùng khắp hư không, nếu có chỗ trở về thì không cùng khắp. Bây giờ, nhà khoa học cũng chứng tỏ ánh sáng cùng khắp hư không. Nếu cùng khắp hư không, cây đèn tắt rồi ánh sáng đi về đâu! Làm sao có chỗ về!