Người đã kiến tánh mà chưa có ấn chứng, làm sao để bảo nhậm?

Hỏi:
 Người đã kiến tánh mà chưa có ấn chứng, làm sao để bảo nhậm?

Đáp:
Khi nào kiến tánh rồi tự nhiên dứt tập khí, thời gian đó gọi là bảo nhậm. Những người giải ngộ, họ cho là chứng ngộ thì khôngthể bảo nhậm.