Người Ngồi Thiền Luyện Tập Để Không Suy Tư Gì Cả

Người ngồi thiền luyện tập để không suy tư gì cả.

Cái tư tưởng rằng không nên suy tư vẫn còn là một tư tưởng.