Hãy Bất Động

Thiền định ngăn cách bạn với sự giác ngộ. Tại sao?

Bởi vì thiền định làm cho bạn nghĩ rằng bạn đương làm một cái gì đó để đạt được một cái tương đương – sự giác ngộ.

Làm một cái gì đó không thể tương tự với Niết Bàn được. Niết Bàn chỉ được nhận thấy khi không hành động gì.

Đây là cái ảo tưởng lớn nhất về thiền định. Gài bạn vào “Hành động,”

Tách bạn khỏi sự “Bất động.”

Hãy bất động.