Tổ sư thiền có thỏa mãn cho người trí thức không?

Hỏi:
Tổ sư thiền có thỏa mãn cho người trí thức không?

Đáp:
Tổ sư thiền không thỏa mãn cho người trí thức, mà lại quét sạch trí thức.
-Rốt ráo nhất là ở chỗ nào?

-Rốt ráo nhất như tôi đã giải thích về Tánh không của Tâm linh không có nghĩa lý, rồi con người mới đặt ra nghĩa lý; cũng như cáikhông” của tách, dĩa, nhà… họ giải ra nghĩa lý rất đúng. Nhưng cáikhông” sẵn sàng chẳng có nghĩa lý.