Người Ta Bước Vào Con Đường Đạo

Người ta bước vào con đường đạo vì một số lý do không thể kể hết được. một khi có khuynh hướng đó rồi họ thường tham gia vào một nhóm tôn giáo đặc biệt nào đó. những người gia nhập vào trong một giáo phái nào đó, theo thời gian, sẽ tới lúc vượt trội lên, được kính nể, được chức vị cao và có tiếng nói uy thế trong giáo phái của họ.

Sự vượt trội, sự kính nể, chức vị cao và tiếng nói quyền uy không đưa tới giác ngộ.

Niết bàn thì thầm lặng và không hiển lộ.