Nhà Nho nói nhân và nhà Phật nói từ bi. Các từ ngữ này có quan hệ với nhau ra sao?

Nhân là lòng thương người, thương vật. Từ bi thì rộng nghĩa hơn; có lòng từ mẫn ngay với người khôngduyên (affinity) với mình, đó là đại từ;đại bi. xem mọi người cùng một thể, đó là

Cho nên, từ bi bao hàm lòng nhân ở trong đó. Nhân còn gọi là thiện chủng tử,” nghĩa là hạt giống lành không ngừng sanh trưởng trong trời đất. Nhân”Phật Giới chủng tử,” tức là hạt giống của Giới Luật nhà Phật. cũng được gọi là