Nhận Diện

“Con muốn được thấy Thượng Đế.”

Minh Sư nói: “Con đang nhìn vào Ngài đấy.”

“Vậy tại sao con không thấy Ngài?”

Minh Sư đáp: “Tại sao con mắt không nhìn thấy chính nó?”

Về sau, ngài cắt nghĩa thêm: “Yêu cầu Thượng Đế tỏ mình ra thì chẳng khác gì yêu cầu một con dao tự cắt nó hay là một chiếc răng tự cắn nó.”