Nhân Loại

Một chiến dịch quảng cáo sâu rộng liên quan đến bài diễn văn của Minh Sư nói về Sự Hủy Diệt Của Thế Giới và một đám đông vô số đã tụ tập quanh tu viện để nghe ngài.

Chưa đầy một phút, bài diễn văn đã kết thúc. Ngài chỉ nói vẻn vẹn:

“Những điều nầy sẽ hủy diệt nhân loại:

Chính trị thiếu nguyên tắc,

Tiến bộ thiếu lòng nhân,

Giàu mạnh thiếu lao động,

Học thức thiếu thinh lặng,

Tôn giáo thiếu bất úy,

Thờ phượng thiếu ý thức.”