Nhận Thức

“Mỗi lời nói, mỗi hình ảnh dùng để diễn tả Thượng Đế chỉ bóp méo hơn là trình bày.”

“Vậy thì người ta phải nói về Thượng Đế như thế nào?”

“Bằng cách tịnh khẩu.”

“Vậy tại sao thầy nói ra lời?”

Minh Sư phá lên cười. Ngài nói: “Khi thầy nói, các con chớ nên nghe lời thầy. Các con hãy lắng nghe sự thinh lặng.”