Tâm Phân Biệt

HỎI: Vì sao tâm phân biệt làm trở ngại cho việc thể nhập Thánh đạo(HÀ VY, havy19…@yahoo.com)

ĐÁP: Bạn Hà Vy thân mến!

Trong ý nghĩa thông thường, tâm phân biệt tốt xấu để noi theo điều tốt và tránh bỏ điều xấu là rất cần thiết. Một người có nhân cách tốt nhờ biết làm lành, tránh ác cũng nhờ sự phân biệt này.

Tuy nhiên, trong ý nghĩa của thuật ngữ Phật học, tâm phân biệt chính là vọng tâm, vọng tưởng điên đảo do nghiệp thức khuấy động mà dấy khởi. Chính sự nhận thức, phân biệt hay dở, xấu tốt… nên sanh tâm yêu ghét là nền tảng của quá trình tạo nghiệp.

Tâm phân biệt là đối nghĩa của tâmphân biệt, chơn tâm, tâm thức siêu thế…, thuộc Thánh đạo. Do vậy nên nói, tâm phân biệt làm trở ngại cho việc thể nhập Thánh đạo.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn