Nhạy Cảm

Đệ tử hỏi thầy:

“Thưa thầy, làm sao con chứng nghiệm được rằng con với vạn vật là một?”

Minh-Sư đáp:

“Bằng cách lắng nghe.”

Đệ tử lại hỏi:

“Và con phải lắng nghe như thế nào?”

Minh Sư đáp:

“Con hãy lắng tai để nghe ngóng mỗi lời thì thầm của vũ trụ. Khi con nghe thấy chính tiếng nói của con thì con hãy thôi nghe.”