Như lai thiền và Tổ sư thiền khác nhau như thế nào?

Hỏi:
 Như lai thiềnTổ sư thiền khác nhau như thế nào?

Đáp:
 Thực hành theo giáo lý Đại thừa là dùng cái biết, gọi là Như lai thiền; dùng cái không biết để tu gọi là Tổ sư thiền, do từ Tổ từ Tổ truyền xuống.